Vertrouwen

Denk altijd aan mij en vertrouw met hart en ziel op mij, dan zul je zeer gezegend zijn.

~ Sri Shirdi Sai Baba

Gehechtheid zintuigelijke objecten

De gehechtheid aan zintuiglijke objecten en aan het genoegen dat ze geven, is als het roet dat aan de binnenkant van het lampenglas kleeft en het licht dimt. Maak het lampenglas schoon door elke dag de naam van de Heer te herhalen, dan zal de vlam voor jou en anderen helder schijnen. Doe ook goede daden en begeef je in goed gezelschap. Voor de ontwikkeling van een spirituele aspirant is een juiste sfeer van essentieel belang. Dat is de reden waarom vroeger geestelijke zoekers hun huis verlieten en in de hermitage van een wijze gingen wonen. Dit kun je vergelijken met een pot water ondergedompeld in water. Op die manier zal het water in de pot niet door verdamping opraken. Zorg er dus voor dat het succes, dat je hebt behaald in de bevordering van deugdzaamheid, in de uitbanning van verderfelijke gewoonten en in de aanvaarding van vaste disciplines, niet wordt verspild door laag-bij-de-gronds gezelschap, nietszeggend geklets, cynische kritiek of futloze inspanning.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sathya Sai Baba

Wereldse gehechtheid en verlangens

De liefde van de gopi’s of herderinnetjes voor Krishna heeft ertoe geleid dat veel onwetende mensen, verstrikt als ze zijn in wereldse gehechtheid en verlangens, zich van God hebben afgewend. Voordat je een oordeel over iets velt, moet je de zaak terdege onderzoeken. De liefde van de gopi’s voor Krishna steeg boven het lichamelijke uit, was liefde van de ziel voor de Alziel, van de rivier voor de zee. Hun vreugde wanneer ze zijn aanwezigheid voelden was alles overtreffend, evenals hun smart wanneer ze voelden dat ze ervan verstoken waren. Dat is de reden waarom je onder de liederen van heiligen ook liederen vindt waarin de Heer verweten wordt dat Hij wreed, partijdig, nalatig, enzovoort is! Mensen die dit soort liefde diep ervaren, zien niets anders, horen niets anders en gedragen zich vanuit werelds oogpunt alsof ze krankzinnig zijn.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sathya Sai Baba

Leven met God

Een grootvader van zeventig werd door zijn zevenjarig kleinkind gevraagd: ‘Opa, hoe oud bent u?’ De oude man antwoordde: ‘Twee!’ Het kind keek hem stomverbaasd en vol twijfel aan. De oude man vervolgde: ‘Alleen de laatste twee jaar heb ik in het gezelschap van de Heer doorgebracht, tot dan was ik in het moeras van oppervlakkige pleziertjes verzonken.’ Alleen de jaren die je met God hebt geleefd mogen als leven worden meegeteld; de rest is het niet waard. Besef dat al je bezit, rijkdom en roem zeer kortstondig zijn. Hecht je aan de Heer, die altijd bij je is, waar je ook gaat.

Hoewel jullie Rama of Krishna niet kunnen zien, vereren jullie hen omdat jullie geloven in wat de geschriften en ouderen jullie hebben geleerd. Maar hoe komt het dat jullie je ouders vergeten, terwijl zij toch verantwoordelijk zijn voor jullie vooruitgang in het leven? Jullie moeten in de eerste plaats jullie ouders dankbaarheid tonen, en hun liefde en respect geven. Je bloed, je voeding, je hoofd en je geld – dit alles heb je aan je ouders te danken. Deze geschenken krijg je niet rechtstreeks van God. Jonge kinderen begrijpen de betekenis van het woord appel of hond alleen als ze een plaatje ervan zien. Net zo is het bestaan van God alleen te begrijpen door de ouders te zien. Alles wat verband houdt met God is slechts indirecte ervaring. Het zijn alleen de ouders die je kunt zien en alleen hun liefde kun je voelen. Beschouw dus je ouders als God. God zal alleen tevreden zijn en zich voor jou manifesteren als jij je ouders liefhebt en respecteert.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sri Sathya Sai Baba

Devotie en toewijding

Draag de krans van devotie en toewijding om je hals en doordrenk je gedachte, woord en daad met goddelijke liefde.

~ Sri Sathya Sai Baba
Sri Sathya Sai Baba

Gelijkenis met God

Wie zich van zijn volmaakte gelijkenis met God bewust is, zal niemand schade of leed berokkenen.

~ Sri Sathya Sai Baba

Zie God in alles

Zie God in een ieder die je ontmoet, zie God in alles wat je doet. Samen leven, respecteer elkaar, laat de zaden van afgunst en haat de heldere stroom van liefde niet verstikken.

~ Sri Sathya Sai Baba

Angst en verlies

De grootste angst die de mens kan hebben, is de angst voor verlies van Gods liefde.

~ Sri Sathya Sai Baba

Hij die redt

Ik heb een reden om trots te zijn, want ik red allen die mij aanbidden en vereren.

~ Sri Sathya Sai Baba