Een guru is heel verschillend ten opzichte van een leraar of predikant. Hij is een baken van het geestelijk licht in onze wereld en leert ons de universele spirituele principes die ten grondslag liggen aan alle religies en culturen. Betekenis “guru”: geestelijk leermeester, gezaghebbend leider.

Als mensen verkeerd handelen, moeten ze krachtig gecorrigeerd worden. Swami doet dit ook. Aan hen die zich aan Zijn voorschriften houden, geeft Hij alles wat ze nodig hebben. Maar als ze, na lange tijd met liefde en geduld behandeld te zijn, nog steeds niet gehoorzamen, straft Swami streng. Hij straft, omdat Hij die mens lief heeft en omdat Hij weet dat, als Hij niet straft, die mens schade lijdt.

~ Sri Sathya Sai Baba

Spirituele groei

Mensen hebben steeds meer behoefte aan geestelijke leiding, omdat ze steeds meer lezen en te weten komen over de niet-materiële wereld. De spirituele boekwinkels schieten als paddestoelen uit de grond. Deze wereld ervaren is vaak niet mogelijk vanuit een boek. Veel mensen raadplegen mediums, om via die weg antwoorden te krijgen op hun levensvragen. Mediums (waarzeggers, helderzienden etc.) krijgen informatie uit de astrale wereld. Er zijn twee werelden die door elkaar heen lopen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de stoffelijke wereld (het heelal inclusief de aarde) en de fijnstoffelijke wereld: de astrale wereld. De astrale wereld is de wereld van geesten/entiteiten zonder zwaarstoffelijk lichaam en je astraallichaam is je geestlichaam. Zo geven ze ook ideeën/ ingevingen waardoor het lijkt alsof we ze zelf terstond verzonnen hebben. Ze doen niets anders dan ons sturen in hun richting, in hun voordeel. Zij werken in voornamelijk het gevoelcentrum (de zonnevlecht) en het lager denkvermogen. Alles wat zich dus op stoffelijk niveau afspeelt speelt zich daadwerkelijk af op astraal niveau.

Voor het welslagen van de goddelijke zoektocht, zoals in elk ander aspect van het leven, is het noodzakelijk om Gods wetten na te leven. De algemene kennis die geleerd wordt op school, moet je leren van een leraar die er alles van weet. Om spirituele waarheden te begrijpen is het noodzakelijk te beschikken over een spirituele leraar of guru, die God kent en begrijpt.

De rol van de guru

De Guru Gita (verzen 17) beschrijft treffend de guru als “verdrijver van de duisternis“. Een waarlijk, God-lichtbrengende guru is iemand die in zijn verwezenlijking van zelf-meesterschap heeft gerealiseerd dat zijn identiteit met de alomtegenwoordige Geest is. Hij is bij uitstek geschikt om leiding te geven aan de spirituele zoeker op zijn of haar actieve reis naar volmaaktheid. Zijn primaire taak is als een spiegel dienen, een perfect voorbeeld zijn voor de mensheid. Hij die getrouw de ware guru volgt, wordt net als hij. De guru helpt de leerling op zijn eigen niveau te verwezenlijken. God spreekt de wereld toe via Zijn verlichte toegewijde. Om die reden is, van alle acties, de meest wijze om af te stemmen op de wil van de guru, die naar jou gezonden is door de Heer in antwoord op jouw zielsverlangen. De guru is niet door zichzelf verklaard als guru; hij is de guru die door God verzocht is om mensen terug naar Hem te leiden. Als er weinig spiritueel verlangen is, dan stuurt de Heer boeken en leraren om je verder te inspireren. Als het verlangen sterker wordt, dan stuurt Hij de ware guru.

Een levende belichaming van Waarheid

De guru is een ontwaakte God, die de half slapende, onwetende, onbewuste Godheid in de discipel (volgeling) aanwakkert. De sympathie en diepe visie, die de ware guru heeft, ziet de toegewijde lijden in de fysieke, emotionele, mentale, spirituele staat. Daarom voelt hij zich geroepen deze onzelfzuchtige taak op zich te nemen en de toegewijde te allen tijden bij te staan. Zoals de Heer is de guru is de grootste gever, zijn generositeit kent geen grenzen. God stuurt de toegewijde naar de guru en die laat de toegewijde nooit in de steek. Zelfs wanneer hij zijn fysieke lichaam heeft verlaten, zal zijn hulp altijd worden verleend aan alle toegewijde over de hele wereld, zolang ze maar blijven luisteren. Denk nooit voor een moment dat de guru fysiek afwezig is van jou, hij is niet anders van je. De guru houdt al zijn toegewijde in de gaten. Wanneer de ware toegewijde aan zijn of haar guru denkt in de stille diepten van de ziel, dan weet hij of zij dat Hij dichtbij is. Binnen in je hart stromen constant tranen voor God. Wanneer je God overtuigd hebt met verlangens naar Hem, dan zendt Hij iemand – je guru – om je dichterbij God te brengen. Luister daarom altijd naar je hart. Alleen hij die God kent kan anderen laten zien hoe je Hem kunt leren kennen. De guru-discipel relatie is liefde in haar hoogste vorm, de hoogste expressie van vriendschap. Deze relatie is gebaseerd op onvoorwaardelijke goddelijke liefde en wijsheid.

Het is de meest heilige relatie van alle soorten relaties. Hij of zij die deelneemt aan deze relatie is op het pad van zelfrealisatie. Vriendschap tussen de guru en discipel is eeuwig. Er is complete overgave, er is geen dwang, zodra een discipel de training van zijn of haar guru heeft geaccepteerd. Indien de adviezen van de guru niet worden nageleefd, dan heeft de persoon geen vertrouwen meer in de guru. De guru weet alles van zijn discipelen. Zodra de discipel de guru los laat, dan keert na verloop van tijd de discipel terug naar de guru. Het gevolg hiervan is dat de 1-op-1 relatie met de guru komt te vervallen. De toegewijde die de adviezen van de guru in praktijk brengt zal zijn of haar leven zuiveren en wordt getransformeerd. Ernstige dwaling wordt vernietigd door goed gezelschap, door het gezelschap van heiligen, en door toewijding aan de boodschappers van God. Zelfs de gedachte aan de heiligen zal helpen de illusie te verdrijven. Twijfel dus nooit aan je guru, volg altijd de weg van Waarheid. Hij heeft alleen het allerbeste met je voor. Blijf tijdens alle beproevingen die je doorstaat positief, moedig, vol vertrouwen en vol overgave aan je guru. De grens tussen het goede en het slechte pad is zeer klein. Het is de kunst van balanceren op een koord. Volg nauwlettend de adviezen op van je guru, die jou naar het Licht van God zal begeleiden.

Een guru is een licht dat een weg laat zien, maar de bestemming is God. Men is de guru dankbaar, maar het is God die men aanbidt. Tegenwoordig aanbidt men de guru, en dat is heel fout. Als de Heer je guru is, hoef je je nergens zorgen over te maken. Net zo als een liefhebbende moeder zorgt voor haar kind, zo zorgt de Heer voor Zijn toegewijde, als die zich heeft overgegeven aan God met volledig geloof in Hem. Er is geen reden om je ergens zorgen over te maken. Werkelijk alleen God is guru. Alleen God is in je. Zij die buiten je zijn, zijn geen guru’s. Ze zijn een of ander soort leraren. Alleen God kan de duisternis in je verdrijven; alleen door Gods genade. ~ Sri Sathya Sai Baba

Tags: astraallichaam astrale wereld Begeleiding discipel geestelijke leermeester guru helderzienden Mediums Spirituele groei waarzeggers zelf-meesterschap