Ik en mijn Vader zijn een. En beiden zijn de unieke manifestatie van de goddelijke essentie, de Heilige Geest.

~ Sri Sathya Sai Baba

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest

Betekenis in het jodendom

De oorsprong van Pinksteren ligt in de wetten van Mozes die aan het volk Israël werden gegeven na hun uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus staat dat op de vijftigste dag vanaf het joodse feest Pesach (hierbij herdenkt men de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit dat land) nieuwe offers voor God moesten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het ‘Feest van de Eerstelingen’ of ‘Wekenfeest’ genoemd. Er moesten dan ‘eerstelingen’ van de graanoogst en het vee worden geofferd. Voorts moest er een samenkomst worden gehouden en niemand mocht zijn gewone werk doen.

Betekenis in het christendom

In het christendom werd het Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd, naar het Griekse woord ‘pentekostos’ (= vijftigste). Het is de vijftigste dag van Pasen. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat God’s Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd.
Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid waarbij hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten.
Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen: Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen (Jezus in Johannes 15).

Wat gebeurde er met Pinksteren?

In Handelingen 2 staat het wonder van de uitstorting van God’s Heilige Geest beschreven: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang’.
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

God’s Heilige Geest is er altijd

De discipelen van Jezus straalden door God’s Heilige Geest die in hen tot leven kwam en zij vertelden in vreemde talen lovend over het wonder van zijn aanwezigheid en grote daden die zij hadden ervaren.
Ze werden getransformeerd in apostelen van Christus en gesterkt door de Geest in het verspreiden van zijn boodschap aan alle volkeren van de wereld. Ze kregen de Geestkracht om allerlei wonderen te verrichten zoals het genezen van zieken.God’s Heilige Geest is er altijd en velen zijn hierdoor in de loop der tijden vervuld geraakt door zich hier aan over te geven. Leven vanuit de liefdevolle schoonheid van de Heilige Geest, het goddelijke Atma in ons, zorgt voor wonderlijke gebeurtenissen die dagelijks ervaren kunnen worden. Het doorbreekt grenzen, brengt verschillende mensen bij elkaar en zorgt er voor dat we elkaar gaan begrijpen. Zodoende kunnen we in eenheid samen leven vanuit God’s liefde.

Om de mensheid de grootheid van goddelijke liefde te leren, is Jezus gekomen. Hij beschouwde de verkondiging van het evangelie van liefde als zijn voornaamste taak.
Jezus Christus kondigde zichzelf aan als de boodschapper Gods. Hij besefte dat zijn lichaam hem was gegeven om de menselijke ellende te verlichten en de hulpelozen en verdrukten te helpen. Hij gaf niet toe aan de verlangens van
het vlees en wijdde zich met al zijn vaardigheden aan de bestrijding van de ellende en de pijn. Toen zijn bewustzijn opsteeg tot het niveau van de geest besefte hij dat hij de Zoon Gods was. Hij spande zich in om helder onderscheid te maken tussen schijn en werkelijkheid, tussen waarheid en mentaal beeld en tenslotte kwam hij tot het besef van het hoger niveau van bewustzijn die
alle dwalingen van de geest overstijgt. Vanuit dit summum van intelligentie kon hij verklaren: “Ik en mijn Vader zijn een. En beiden zijn de unieke manifestatie van de goddelijke essentie, de Heilige Geest.” De niet-dualistische aard van de Geest realiseren, is ware wijsheid, zei Jezus. De belangrijkste boodschap van hem aan de mensheid was: “God is je eigen diepste wezen, je ware Zelf.” ~ Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Tags: christendom discipelen van Jezus Heilige Geest Jezus Christus Pinksteren Wekenfeest